Forsorgstilbud

Forsorgstilbuddet

STIEN Behandlingscenter er underlagt og arbejder indenfor rammerne af følgende Servicelovens § 110 (Lov om social service)

STIENs forsorgstilbud er godkendt af Socialtilsyn Syd. Der føres løbende tilsyn med kvaliteten af tilbuddet.

Læs om vores tilbud på Tilbudsportalen

Hvad er forsorgstilbud?

STIEN visiterer selv borgere til forløb for hjemløse (herunder funktionelt hjemløse). Dette sker efter vurdering af borgerens konkrete situation samt aktuelle udfordringer, herunder efter et evt. forbesøg. Det er vigtigt for STIEN at vi optager borgere, som vi er i stand til at hjælpe med de udfordringer de har.

STIENS ledelse bestemmer altså selv, om den en borger kan opholde sig hos STIEN eller ej efter lovgivningens formål. Det er et forsorgstilbud efter Servicelovens § 110 til hjemløse.

Der bliver her tilbudt midlertidigt ophold til personer, der har særlige sociale problemstillinger såsom misbrug eller psykiske lidelser ud over hjemløshed.

I perioden, hvor den hjemløse opholder sig på STIEN, bliver der løbende taget stilling til hvilke støtteforanstaltninger der skal etableres. STIEN hjælper med en glidende overgang fra hjemløshed til egen bolig. STIEN fremgår som stof og alkoholfri, og brug af dette accepteres ikke.

Vi ligger i ethvert forsorgsforløb, stor vægt på at bidrage til et konstruktivt og positivt samarbejde med den enkelte borgeres hjemkommune om det konkrete forløb på Stien.

Læs mere om indholdet i forsorgstilbuddet.

Kan jeg komme i forsorg?

Det er altid en individuel vurdering når det gælder visitation til STIENs forsorgstilbud. Hvis du eller en pårørende ønsker at komme i forsorg på STIEN er det altid en god ide at kontakte os for nærmere information. Men der er en overordnet ramme som skal sikre en fælles definition af hjemløshed og funktionel hjemløshed i hele Danmark. Den kan du læse om i nedenstående.

Definition på hjemløshed

Hjemløse defineres som personer, som ikke disponerer over egen bolig eller værelse, enten eje eller leje bolig. Derudover findes der en række forhold, som kan medføre at man betegnes som ”funktionel hjemløs”. Dette begreb dækker bl.a. over borgere som har en bopæl, men som ikke er i stand til at opretholde en selvstændig livsstil i eget hjem.

Socialstyrelsen har tidl. defineret begrebet ”Hjemløshed” (https://sbst.dk/voksne/hjemloeshed).

De nævner bl.a. følgende:

Grundlæggende regnes en person som hjemløs, hvis han eller hun befinder sig i en eller flere af følgende situationer:

  • Personer, der mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes personer som overnatter på gaden, i en trappeopgang, i et skur eller lignende
  • Personer, der overnatter på natvarmestue/ værested med nødovernatning
  • Personer, der overnatter på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger eller forsorgshjem
  • Personer, der opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed
  • Personer, der bor midlertidigt og uden kontakt hos venner/bekendte eller familie
  • Personer, der bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanent kontrakt.
  • Personer under kriminalforsorgen, der står for at skulle løslades inden for 1 måned uden at der er iværksat en boligløsning
  • Personer indlagt på hospital eller på behandlingshjem, der står for at skulle udskrives inden for 1 måned uden at der er iværksat en boligløsning
  • Funktionelt hjemløse

Funktionelt hjemløse er personer, der befinder sig i hjemløshedens grænseområde, fordi de oftest har en bolig. Det er personer, som sover på gaden eller overnatter på herberger, forsorgshjem, natvarmestuer, hos venner etc.. De har en bolig – men en bolig de i kortere eller længere perioder ikke magter at benytte. I de perioder, hvor de funktionelt hjemløse ikke opholder sig Hvis du har spørgsmål kan du altid kontakte en af STIENS medarbejdere på 70 20 72 70.

Efterforsorg

Servicelovens § 83-85, som definerer at borgere der er særligt udsat eller på anden vis varigt udfordret, kan få efterforsorg et par dage om ugen. Typisk foranstaltes dette efter at borgeren er flyttet i egen bolig og fortsat har en række behov for at støtte og omsorg.

STIEN har gode erfaringer med efterforsorgsordninger og vi har samarbejdet med adskillige kommuner herom.

Det er den enkelte kommunale myndighed der træffer afgørelse om efterforsorg. Det er således ikke en ordning STIEN alene har indflydelse på.

Bemærk!

I STIENs forsorgstibud ligger vi vægt på, at yde en helhedsorienteret social indsats overfor den enkelte borger. Det betyder bl.a., at såfremt en borger har udfordringer med misbrug, så må det forventes at der også sker en indsats i relation til dette. STIEN ønsker at give enhver beboer mulighed for at genvinde fodfæstet i livet, også når det gælder forholdet til alkohol og stoffer.

STIENs forsorgstilbud er alkohol og stoffrit, og brug af stemningsændrende midler tolereres ikke.