Målgruppe og lovgrundlag

MÅLGRUPPE OG LOVGRUNDLAG


Målgruppen for omsorgsforløb på STIEN er som udgangspunkt borgere i aldersgruppen 18 til 85 år, som har oplevet en eller anden form for betydelig social deroute. Det kan være i form af misbrug, hjemløshed eller et generelt manglende fodfæste i livet. Det afgørende vil ofte være, at man kan tale om at en intensiv indsats er påkrævet for at undgå yderligere social marginalisering og manglende fodfæste i tilværelsen. Det er til enhver tid STIENs ledelse der vurderer om man er i målgruppen eller ej. Se mere herom under procedure for indskrivning.

Det konkrete lovgrundlag for omsorgsforløbene er Servicelovens §110, som lyder således: § 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.