Serviceloven §101 SEL/§107 SEL

Krav på anonym stofmisbrugsbehandling

Alle borgere i Danmark, som har udfordringer med misbrug af euforiserende stoffer, har krav på at modtage anonym stofmisbrugsbehandling.

I første omgang bør man altid kontakte det lokale misbrugscenter, som skal vurdere den enkeltes behov og derefter afgøre hvilken behandling der skal finde sted. Servicelovens § 101 fastslår disse rettigheder i forhold til den enkelte borgers krav på behandling. Et tilbud skal bl.a. ifølge loven iværksættes ”senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen”

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er misbrugscenteret selv som vælger hvordan et givent behandlingsforløb skal skrues sammen. De kan f.eks. beslutte at behandlingstilbuddet skal foregå i den kommune hvor borgeren bor, men i visse tilfælde gives der en bevilling til en behandling et andet sted. Det er typisk hvis det vurderes at der er brug for et døgntilbud.

Stiens døgnbehandlingstilbud er godkendt af Socialtilsynet, og lever derfor op til de krav der gælder for at kunne behandle borgere med misbrugsproblemer, som får en bevilling til at vælge et tilbud som Stiens.

Vi har igennem årene haft et rigtigt godt samarbejde med mange kommuner, som har givet mange borgere med misbrugsproblemer mulighed for at komme i døgnbehandling på Stien. I langt de fleste tilfælde er det lykkedes at afhjælpe misbruget og hjælpe den enkelte med at skabe betingelserne for et godt liv uden misbrug.

Stien tilbyder altså behandling efter Servicelovens § 101 såfremt en borger ønsker det, og efter aftale med det lokale misbrugscenter. Behandlingen inddrager altid de pårørende i hensigtsmæssigt omfang og dermed gør vi alt hvad vi kan, for at genskabe en sund tilværelse for den person der er i behandling, men også familien.

Stiens behandlingstilbud er 100 % anonymt.

Bemærk, at man altid kan komme i døgnbehandling hvis man selv er i stand til at finansiere sit forløb.

Kontakt Stiens personale på 7354 0285, hvis du ønsker et tilbud på et behandlingstilbud.

Vi har mange års erfaring med succesfuld behandling af stofmisbrug

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere

 • Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
 • Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
 • Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
 • Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
 • Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

§ 101 a.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

 • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.
 • Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.
 • Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk. 2.
 • Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal behandle henvendelser, jf. stk. 3, og træffe afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale.
 • Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 • Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.
 • Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

Alle forløb på Stien er at betegne som ”midlertidige botilbud”

Der gælder uanset om man er i et kortere behandlingsforløb eller et længere varigt socialt trænende forløb. Vi er underlagt Socialtilsynet i forhold til at leve op til en række servicekrav (se mere på www.socialtilsynsyd.dk og www.tilbudsportalen.dk). Det gælder også for den ramme, der lavpraktisk afgør de fysiske forhold når man har et midlertidigt værelse på Stien.

Servicelovens § 107 er først og fremmest med til at sikre, at vi som sted lever op til de kvalitetskrav der gælder i forhold til at tilbyde den enkelte en ordentlig fysisk ramme for sit forløb.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det

 • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
  1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Botilbud

Alle forløb på Stien er at betegne som ”midlertidige botilbud”. Der gælder uanset om man er i et kortere behandlingsforløb eller et længere varigt socialt trænende forløb.

Stiens behandlingscenter Aps – forsorgshjem/herberg:

Forsorgshjem/herberg, § 110
8 pladser – Kontakt afdelingen om ledige pladser.

Kontaktperson:
Michael Risskov Knudsen
mk@bhcs.dk
Telefon: 3056 5790

Særlige forhold:
Alle borgere opstarter som altovervejende hovedregel deres forløb på Tørningvej idet stabilisering er en forudsætning for ophold jf. stedets regler.

Læs mere her

 

Jernhytten:

Forsorgshjem/herberg, § 110
12 pladser – Kontakt afdelingen om ledige pladser.

Kontaktperson:
Michael Risskov Knudsen
mk@bhcs.dk
Telefon: 3056 5790

Særlige forhold:
Ophold på matriklen sker under forudsætning af at borgeren har opnået en vis grad af selvstændighed, hvorfor der ofte vil være tale om at et forsorgsforløb påbegyndes på matriklen, Tørningvej, STIEN.

Læs mere her

 

Efterforsorg:

Forsorgshjem/herberg, § 110
5 pladser – Kontakt afdelingen om ledige pladser.

Kontaktperson:
Michael Risskov Knudsen
mk@bhcs.dk
Telefon: 3056 5790

Særlige forhold:
Der kan alene visiteres til efterforsorg for borgere der efter end døgnforløb fortsat har et betydeligt støttebehov.

Læs mere her